Rozsah poskytované služby

Sociální rehabilitace Na Jihu

Rozsah poskytované sociální služby

1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování: 

nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů (počítač, mobil),


 • nácvik péče o domácnost (chod kuchyně, nakupování, hospodaření s penězi, péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce)
 • nácvik péče o vlastní osobu (podpora základních hygienických návyků, podpora stravovacích návyků a pomoc s orientací v nemoci),
 • nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru (pohyb ve městě - nácvik jízdy k lékaři, ona volnočasovou aktivitu, nakupování apod.), orientace v budově např. ÚP, nácvik využívání dopravních prostředků),
 • nácvik pracovních kompetencí a návyků (podpora vědomí případné pracovní uplatnitelnosti, možnosti pracovního uplatnění, tvorba životopisu, průvodního a motivačního dopisu, způsoby hledání pracovních nabídek, podpora pracovních návyků - včas se dostavit, omluvit se, podpora komunikace se zaměstnavatelem apod.).
 • nácvik obsluhy běžných spotřebičů (počítač, mobil)
 • nácvik dovedností potřebných k úředním výkonům (podpora ve vyřizování konkrétních dokumentů
 • podpora pracovních kompetencí

2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení (do zaměstnání, do školy a školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět),

 • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky (městská hromadná doprava, vlaky, autobusy),

 • nácvik chování v různých společenských situacích (zaměstnání, lékař, škola, společenské akce, zájmové aktivity) 

 • nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace kontaktu a práce z informacemi (komunikace prostřednictvím telefonu, komunikace elektronickou formou)

3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (skupina sociálních dovedností , procvičování paměti)

4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

 • informační servis a zprostředkování služeb