Pomáháme
Poskytované sociální služby

Poskytované sociální služby

Sociální rehabilitace je dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 70:

"soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb".


Sociální služba je poskytovaná bez úhrady.


Posláním sociální rehabilitace je podpora a posílení lidí s duševním onemocněním, kteří se vlivem své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou vlastními silami řešit.

Nepříznivou sociální situací rozumíme oslabení nebo ztrátu schopností zvládat a řešit situace každodenního života v některé z těchto oblastí:

 • péče o domácnost (např. úklid, chod kuchyně, nakupování, obsluha spotřebičů, drobné údržbářské práce),

 • hospodaření s penězi (např. plán hospodaření - zajištění stravy, úhrada bydlení, možnosti úspory),

 • péče o svou osobu (např. základní hygienické návyky, přiměřená péče o zevnějšek, péče o oděvy, stravovací návyky),

 • samostatný pohyb a orientace (např. při nakupování, při trávení volného času, vyhledávání způsobů dopravy),

 • zdraví (např. orientace v nemoci, orientace v možnostech odborné péče),

 • vzdělávání (např. dokončení vzdělání, rozšíření vzdělání),

 • práce (např. obava z pracovního uplatnění, motivace),

 • trávení volného času (např. způsoby trávení volného času),

 • sociální vztahy (např. sociální izolace a její prevence - vztahy, přetrhané vazby, osamělost, nepochopení okolí, stigmatizace),

 • komunikace (např. oslabení schopnosti komunikace - příležitosti ke komunikaci, problém mluvit před lidmi, problém říct si, co potřebují),

 • obstarávání osobních záležitostí (např. vyřizování různých dokumentů, žádostí na úřadech, doprovod na úřady, pomoc s vyřizováním sociálních dávek, informace o dalších službách a zdrojích pomoci, invalidní důchody, zprostředkování služeb, podpora vědomí svých práv a podpora samostatného vyřizování osobních záležitostí).

Cíle služby

 • Uživatel je samostatnější v péči o svou osobu a o domácnost.

 • Uživatel umí lépe komunikovat, navazovat a udržovat vztahy s lidmi.

 • Uživatel zná možnosti trávení svého volného času.

 • Uživatel je orientovaný ve svých možnostech vzdělávání.

 • Uživatel je posílený ve vědomí své pracovní uplatnitelnosti.

Cílová skupina
Lidé s duševním onemocněním z oblasti psychóz, neuróz a poruch osobnosti ve věku od 18 let.

Služba není poskytována

 • osobám v akutní fázi závislosti na alkoholu, psychotropních látkách a hazardních hrách,
 • osobám s jiným zdravotním postižením (ostatní duševní onemocnění kromě oblastí výše    uvedených, neslyšící, nevidomí, středně a těžce mentálně postižení),
 • osobám, u kterých se ošetřující psychiatr negativně vyjádří k vhodnosti sociální rehabilitace.

Formy poskytování sociální služby
Služba je poskytována ambulantní a terénní formou. Ambulantní služba je poskytována
v prostorách organizace Spirála o. p. s. - Sociální rehabilitace Na Jihu, Volgogradská 2424/74, 700 30 Otrava - Zábřeh a Kafárna, U Oblouku 10/501, 708 00 Ostrava-Poruba.

Terénní služba je poskytována na území města Ostravy formou nácviku péče o domácnost v domácnosti uživatele, nácviku samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru dle potřeb uživatele, doprovodu uživatele k lékaři, na úřady, do škol, školských zařízení, zaměstnání a na volnočasovou aktivitu, podpůrných návštěv v psychiatrických nemocnicích
a doprovodu při skupinových aktivitách organizace.

Rozsah poskytované sociální služby

 1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 • nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů (jejich využití, obsluha
  a bezpečnost při jejich užívání; nácvik obsluhy PC; nácvik obsluhy mobilního telefonu - psaní a posílání sms, telefonování),

 • nácvik péče o domácnost (úklid, chod kuchyně - stolování, nakupování, vaření, pečení, orientace v receptu a práce s receptem, práce s potravinami a způsoby jejich uchování, kontrola spotřeby potravin, péče o textilie - praní, zašívání, žehlení, péče o květiny, drobné údržbářské práce, hospodaření s penězi),

 • nácvik péče o vlastní osobu (podpora základních hygienických návyků, přiměřené péče o zevnějšek a stravovacích návyků),

 • pomoc s orientací v nemoci (vyhledávání informací, orientace v možnostech odborné péče, sestavení plánu pro případ krize - individuální krizový plán),

 • nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru (pohyb ve městě - nácvik jízdy k lékaři, na volnočasovou aktivitu, nakupování apod.),

 • nácvik pracovních kompetencí a návyků (podpora vědomí případné pracovní uplatnitelnosti, možnosti pracovního uplatnění, tvorba životopisu, průvodního a motivačního dopisu, způsoby hledání pracovních nabídek, podpora pracovních návyků - včas se dostavit, omluvit se, podpora komunikace se zaměstnavatelem apod.).

2.  Zprostředkování kontaktu se společenským  prostředím:

 • doprovázení (do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět),

 • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky (městská hromadná doprava, vlaky, autobusy),

 • nácvik chování v různých společenských situacích a nácvik běžných způsobů komunikace, kontaktu (společenské chování, nácvik komunikace a spolupráce s lidmi, nácvik komunikace prostřednictvím telefonu a e-mailu, příležitosti pro kontakt s lidmi a nácvik kontaktu s lidmi),

 • práce s informacemi (vyhledávání informací pro každodenní život - spoje, cena potravin, recepty apod., vyhledávání příležitostí pro zájmové aktivity a volný čas),

 • komunikační dovednosti (zásady komunikace, navázaní kontaktu, zahájení rozhovoru, udržení témat hovoru, rozhovor v nepříjemných situacích, bariéry v komunikaci apod.).

3.    Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • osvojování a upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností:

 • kulturní akce - návštěva kin, divadel, výstav apod.,

 • sportovní aktivity - pěší turistika, sportovní hry,

 • práce na PC - vyhledávání informací, e-mail apod.,

 • rukodělné činnosti - výrobky z přírodních surovin, tematické výrobky dle ročního období, pletení košíků, výroba lapačů snů, drátování, výroba přání apod.,

 • keramické tvoření - práce s hlínou, glazura,

 • činnosti vedoucí ke zlepšení sociálních a poznávacích schopností - paměť, vnímání, představivost, zlepšení soustředění a pozornosti - osmisměrky, kvízy, postřehové hry apod.).

4.    Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc s vyřizováním různých dokumentů, žádostí na úřadech, doprovod na úřady, pomoc s vyřizováním sociálních dávek, informace o dalších službách a zdrojích pomoci, invalidní důchody, zprostředkování služeb, podpora vědomí svých práv a podpora samostatného vyřizování osobních záležitostí.

Zásady pro pracovníky sociální služby

 • Respektování svobodné volby uživatele - pracovníci podporují vlastní svobodné rozhodování uživatele.
 • Podporování nezávislosti uživatele - pracovníci aktivně vedou uživatele k přebírání zodpovědnosti za vlastní život.
 • Respektování soukromí uživatele - pracovníci zachovávají soukromí při jednání s uživatelem a mlčenlivost o informacích získaných při poskytování sociální služby.
 • Individuální přístup - pracovníci přistupují k uživateli podle jeho potřeb a přání.
 • Odbornost - pracovníci jsou kvalifikovaní k výkonu práce v sociální službě a své vzdělání si průběžně doplňují v odborných kurzech a seminářích, své profesní zkušenosti si vzájemně předávají v rámci týmové spolupráce.