GDPR

Informace o nakládání s osobními a citlivými údaji uživatelů sociálních služeb Spirála o.p.s.

Jak nakládáme ve Spirále s Vašimi osobními a citlivými údaji?

Spirála je obecně prospěšná společnost poskytující sociální služby Sociální rehabilitace a Sociálně terapeutické dílny. Vždy pro nás bylo, je a bude nejdůležitější poskytovat služby lidem a pro lidi. Sociální služby, by však nebylo možné kvalitně poskytnout bez Vašich osobních údajů. Při poskytnutí Vašich osobních údajů jsme povinni dodržovat zásady ochrany osobních a citlivých údajů. Jsme moderní společnost, která pružně reaguje na nejnovější legislativní novely zákonů, vyhlášek a nařízení.

Je naší povinnosti Vás proto informovat o způsobu nakládání s Vašimi osobními a citlivými údaji, které jste se rozhodli nám svěřit a umožnit tak kvalitní poskytování sociální služby.

Řídíme se nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních a citlivých údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen nařízení GDPR.

Osobní údaje versus citlivé údaje? Jaký je rozdíl?

Možná se ptáte, jaký je rozdíl mezi osobními údaji a citlivými údaji?

  • Do osobních údajů zpracovávaných naší sociální službou patří: jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo,
  • Do citlivých údajů zpracovávaných naší sociální službou patří: nejnutnější údaje o zdravotním stavu, v souvislosti s co nejkvalitnějším poskytováním sociální služby, biometrické údaje (podpis uživatele).

Kdo je správcem osobních a citlivých údajů?

Správcem osobních údajů svěřených v rámci poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace a Sociálně terapeutické dílny je Spirála, o.p.s., IČ. 29441736, se sídlem Antonína Poledníka 1/2, 700 30 Ostrava-Jih.

Společnost se při poskytování výše uvedených služeb řídí Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Proč zpracováváme některé Vaše osobní a citlivé údaje?

Tyto údaje zpracováváme za účelem:

  • Poskytování sociálních služeb. S tím je spojeno především:

✓ Vedení dokumentace o uživatelích sociální služby (tzv. osobní dokumentace),

✓ Vedení dokumentace o zájemcích o sociální službu,

✓ Vedení evidence žadatelů o sociální službu, se kterými nemohla být uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby, dle § 91, odst. 3 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

✓ Vedení dokumentace denních záznamů o průběhu sociální služby.

Legislativní základ pro zpracovávání osobních a citlivých údajů

Jako společnost poskytující sociální služby Sociální rehabilitace a Sociálně terapeutické dílny, dbáme na dodržování povinností, které nám ukládá:

✓ Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

✓ Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

✓ Etický kodex společnosti Spirála o.p.s.

Kdo je příjemce osobních a citlivých údajů? - Komu můžeme za určitých podmínek svěřit některé Vámi poskytnuté osobní nebo citlivé údaje

Kromě Vaší osoby nesdělujeme za běžných podmínek údaje žádné třetí fyzické nebo právnické osobě. Výjimku tvoří:

✓ Osoby oprávněné provádět kontrolu poskytování sociálních služeb, dle par. 97, 98, 99 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,

✓ Registrující orgán v případě použití opatření omezující pohyb osob, dle par. 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,

✓ Orgány činné v trestním řízení, přivolaný lékař RZS nebo situace, kdyby byl uživatel nebezpečný sobě nebo svému okolí,

✓ Osobám, kterým jste udělili písemný souhlas, a ten je následně založen ve Vaší osobní dokumentaci.

Jakým způsobem ochraňujeme Vaše osobních a citlivé údaje?

Údaje v písemné formě jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu uložením v uzamykatelné skříni v kanceláři pracovníků sociální služby. Údaje v elektronické formě ukládané v prostředcích výpočetní techniky, jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu přístupovým heslem, antivirovým programem a firewallem.

Jak dlouho budeme Vaše údaje zpracovávat, evidovat a uchovávat?

Vaše osobní údaje a citlivé údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Tzn. po dobu, kdy jste u nás veden jako zájemce, žadatel či uživatel. Doba archivace těchto dat je stanovena interní směrnicí Archivační a skartační řád. Z legislativního hlediska podléháme Zákonu č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

Na co máte právo?

V souvislosti s nařízením GDPR, máte při zpracovávání svých osobních a citlivých údajů následující práva:

✓ Právo na přístup k Vašim osobním a citlivým datům,

✓ Právo na úpravu Vašich osobních a citlivých údajů,

✓ Právo na omezení zpracování osobních a citlivých údajů. Tzn., označené údaje dál nezpracováváme, ale pouze uložíme. Jedná se např. o případ jednání se zájemcem o sociální službu,

✓ Právo na výmaz osobních a citlivých údajů - Tuto možnost můžete využít např. u fotografií, na nichž je zachycena Vaše osoba, za účelem propagace sociální služby na našich webových stránkách, s Vaším předchozím písemným souhlasem. Pokud svůj souhlas odvoláte, je naší povinností fotografii/e z webových stránek odstranit. Výmaz bude proveden bezplatně. Bezplatnost je zaručena, taktéž při uplatnění výčtu uvedených práv v části Na co máte právo?

✓ Právo podat stížnost u dozorového úřadu ČR (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz), pokud se domníváte, že zpracováním osobních a citlivých údajů, došlo k porušení právních předpisů,

✓ Právo vznést námitku proti zpracování - I přesto, že Vaše osobní a citlivé údaje

zpracováváme s výše uvedenými informacemi - tzn. za účelem poskytování sociálních služeb, máte kdykoli právo vznést proti takovému nakládání námitku. Rozhodnete-li se pro tento krok, lze takto učinit na adrese: Antonína Poledníka 1/2, 700 30 Ostrava-Jih. Pokračovat ve zpracovávání a uchovávání Vašich údajů, budeme jen v případě, pokud prokážeme oprávněné důvody, které převažují nad Vašimi zájmy, právy, či svobodami.