Informace pro zájemce a uživatele sociální služby

Přehledný souhrn informací

Poskytované sociální služby

Dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

§ 70 Sociální rehabilitace:

"soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb".

§ 67 Sociálně terapeutické dílny:

"Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. "

Více ze zákona na jdete na stránkách MPSV.

Zásady pro pracovníky sociálních služeb


  • Respektování svobodné volby uživatele - pracovníci podporují vlastní svobodné rozhodování uživatele.
  • Podporování nezávislosti uživatele - pracovníci aktivně vedou uživatele k přebírání zodpovědnosti za vlastní život.
  • Respektování soukromí uživatele - pracovníci zachovávají soukromí při jednání s uživatelem a mlčenlivost o informacích získaných při poskytování sociální služby.
  • Individuální přístup - pracovníci přistupují k uživateli podle jeho potřeb a přání.
  • Odbornost - pracovníci jsou kvalifikovaní k výkonu práce v sociální službě a své vzdělání si průběžně doplňují v odborných kurzech a seminářích, své profesní zkušenosti si vzájemně předávají v rámci týmové spolupráce.